Home Kiến thức PTE Hé lộ 30 từ vựng PTE Write From Dictation thường gặp

Hé lộ 30 từ vựng PTE Write From Dictation thường gặp

by Trần Kim Thanh
từ vựng PTE Write From Dictation

Dưới đây là danh sách tổng hợp 30 từ vựng PTE Write From Dictation thường gặp nhất PTE UNI chia sẻ đến mọi người để làm bài thi hiệu quả hơn. Mỗi từ vựng đều có giải thích ngữ nghĩa đầy đủ kèm theo ví dụ của từng câu theo Write From Dictation lấy từ đề thi thật trên PTE.TOOLS. Mọi người chú ý ôn luyện kỹ để hoàn thành bài thi với điểm số như ý.

từ vựng PTE Write From Dictation

Từ vựng PTE Write From Dictation thường gặp

30 từ vựng PTE Write From Dictation thường gặp

process /ˈprəʊ.ses/ (n): quá trình, sự tiến triển

 • PTE.tools – WFD474: Time was needed to process complex topics of the lectures.
 • PTE.tools – WFD209: Many companies use personality tests in the interview process.

assistance /əˈsɪs.təns/ (n): sự giúp đỡ, sự hỗ trợ

 • PTE.tools – WFD1325: Teaching assistance plays a vital role in the learning process.
 • PTE.tools – WFD284: Speak to your tutor if you need further assistance.

information /ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/ (n): thông tin

 • PTE.tools – WFD456: Your statistical information depends on your raw data.
 • PTE.tools – WFD786: The instant availability of information has radically changed people’s lives.

report /rɪˈpɔːrt/ (n): báo cáo

 • PTE.tools – WFD1738: The report stressed that students need to improve their reading abilities.
 • PTE.tools – WFD1574: The report showed improved survival of patients using the drug.

lecturer /ˈlek.tʃɚ.ɚ/ (n): giảng viên đại học, người thuyết trình

 • PTE.tools – WFD757: Today’s lecture is canceled because the lecturer is ill.
 • PTE.tools – WFD722: The visiting speaker used to be a lecturer in this department.

discussion /dɪˈskʌʃ.ən/ (n): sự thảo luận

 • PTE.tools – WFD758: The lecture is intended to promote serious thoughts and discussions.
 • PTE.tools – WFD1716: Now we can safely draw some conclusions from our discussion.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trường, hoàn cảnh; sự bao quanh

 • PTE.tools – WFD1564: Mankind is warned to stop spoiling the environment.
 • PTE.tools – WFD942: Urban planners plant trees in cities for a better environment.

development /dɪˈvel.əp.mənt/ (n): sự phát triển

 • PTE.tools – WFD301: Technological developments have changed the way we live.
 • PTE.tools – WFD1674: The development of this industry will take several years.

academic /ˌæk.əˈdem.ɪk/ (adj): (thuộc) hàn lâm

 • PTE.tools – WFD1771: Academic dishonesty is regarded as a serious offense in universities.
 • PTE.tools – WFD109: Academic journals are usually edited by subject specialists.

organization /ˌɔːr.ɡən.əˈzeɪ.ʃən/ (n): tổ chức, cơ quan; sự cấu tạo

 • PTE.tools – WFD971: Organization plays an important role in academic literature.
 • PTE.tools – WFD992: Several organizations work to prevent animal cruelty.

globalization /ˌɡləʊ.bəl.aɪˈzeɪ.ʃən/ (n): sự toàn cầu hóa

 • PTE.tools – WFD528: Globalization often puts more pressure on national economic policies.
 • PTE.tools – WFD1144: Globalization has been an overwhelming urbanization phenomenon.

policy /ˈpɑː.lə.si/ (n): chính sách, điều khoản

 • PTE.tools – WFD310: The business policy seminar includes an internship with a local firm.
 • PTE.tools – WFD550: The change of policy will have a great effect on society.

society /səˈsaɪ.ə.t̬i/ (n): xã hội

 • PTE.tools – WFD742: Joining a society can help to meet new people.
 • PTE.tools – WFD1319: Technology has transformed the nature of society.

modern (adj): /ˈmɒd.ən/ (adj): hiện đại, tân tiến

 • PTE.tools – WFD1702: Modern art now does better than stocks as an investment.
 • PTE.tools – WFD1605: The modern inventions have greatly facilitated housework.

invention /ɪnˈven.ʃən/ (n): sự phát minh, sự sáng chế

 • PTE.tools – WFD1119: The invention of the printing press increases the demand for paper.
 • PTE.tools – WFD1605: The modern inventions have greatly facilitated housework.

program /ˈprəʊ.ɡræm/ (n): chương trình

 • PTE.tools – WFD359: The program must be conducted abiding by general regulations.
 • PTE.tools – WFD1209: Our study program equips students with essential skills for university.

university /ˌjuː.nəˈvɝː.sə.t̬i/ (n): đại học

 • PTE.tools – WFD3: University departments carefully monitor articles and other publications by faculty.
 • PTE.tools – WFD97: The university provides excellent leisure facilities for students and staff.

publication /ˌpʌb.ləˈkeɪ.ʃən/ (n): sự công bố; sự xuất bản

 • PTE.tools – WFD1740: The date of publication should be included in the reference.
 • PTE.tools – WFD257: Please write down the name of the author and the year of publication.

majority /məˈdʒɔː.rə.t̬i/ (n): phần lớn, đa số

 • PTE.tools – WFD1272: The majority of academic publications are in English.
 • PTE.tools – WFD1249: The majority of our decisions are not rational.

issue /ˈɪʃ.uː/ (n): vấn đề, đề tài

 • PTE.tools – WFD897: Affordable housing is an important issue for all members of society.
 • PTE.tools – WFD1685: Education has become a burning issue in this election.

identification /aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ (n): giấy tờ chứng minh; sự đồng nhất; sự nhận ra

 • PTE.tools – WFD770: Students must present a valid identification to enroll in this course.
 • PTE.tools – WFD846: You need a student identification card to borrow books from the library.

meeting /ˈmiː.t̬ɪŋ/ (n): cuộc gặp gỡ, hội nghị

 • PTE.tools – WFD1639: The committee is meeting to find out a solution to this problem.
 • PTE.tools – WFD1444: Please move us to the meeting room for the next hour.

solution /səˈluː.ʃən/ (n): sự giải quyết; sự hòa tan; dung dịch hòa tan

 • PTE.tools – WFD573: Two drops of the solution were heated in a test tube.
 • PTE.tools – WFD1826: We have discussed this issue for a day without any solution.

responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/ (n): trách nhiệm; bổn phận, nghĩa vụ

 • PTE.tools – WFD1690: She has direct responsibility for all new trainees.
 • PTE.tools – WFD646: Although sustainable development is not easy, it is an unavoidable responsibility.

variety /vəˈraɪ.ə.t̬i/ (n): sự đa dạng

 • PTE.tools – WFD396: There are a variety of disciplines in the field of engineering.
 • PTE.tools – WFD990: Scientists here are studying a wide variety of atmospheric processes.

recommendation /ˌrek.ə.menˈdeɪ.ʃən/ (n): sự giới thiệu, sự tiến cử; sự khuyên nhủ

 • PTE.tools – WFD4: There is not enough evidence to support these recommendations.
 • PTE.tools – WFD1230: Eating fish twice a week is a recommendation for a healthy diet.

evidence /ˈev.ɪ.dəns/ (n): bằng chứng; tính hiển nhiên

 • PTE.tools – WFD1226: There was little available evidence to contradict his viewpoint.
 • PTE.tools – WFD796: Convincing evidence to support this theory is hard to obtain.

argument /ˈɑːɡ.jə.mənt/ (n): lý lẽ, lý luận; sự tranh cãi, sự tranh luận

 • PTE.tools – WFD192: It helps you to rationalise your arguments.
 • PTE.tools – WFD870: All of your arguments must be supported by evidence and relevant theories.

reaction /riˈæk.ʃən/ (n): sự phản ứng lại

 • PTE.tools – WFD945: It is hard to observe the reaction of the character.
 • PTE.tools – WFD935: I will now demonstrate how the reaction can be arrested by adding a dilute acid.

ability /əˈbɪl.ə.t̬i/ (n): năng lực, khả năng

 • PTE.tools – WFD656: The ability to work with fellow students cannot be stressed enough.
 • PTE.tools – WFD1133: The ability to act on your own is called autonomy.

Trên đây là nội dung chia sẻ về 30 từ vựng PTE Write From Dictation thường gặp nhất mà mọi người nên chú ý ôn luyện kỹ để làm bài thi hiệu quả hơn. Nếu có điều gì thắc mắc hãy liên hệ đến PTE UNI để được tư vấn miễn phí nhé!

Dự đoán 30 câu Write From Dictation trong đề PTE

Tôi mong muốn rằng có thể đồng hành cùng người Việt trẻ theo đuổi mục tiêu thành thạo tiếng Anh và hội nhập thành công thông qua chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE.

Trần Kim Thanh

Trần Kim Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like